ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ

روزایی که حالم بده روزایی که باید حرف بزنم سکوت میکنم ترجیح میدم برم اینجا زانو بزنم و تمام دردمو جیغ بکشم چون آدما موجودات رذلی هستند و ثابت کردند چند وقت بعد که حالت خوب میشه یا موفقیتی بدست میاری تو رو با یادآوری این روزا تحقیر میکنند.هیچ کس بت خوشبختی نیست گول نخورید...آدما خوشبخت بغض می کنند حتی ممکنه آرزوی مرگ کنند ولی پنهان می کنند.تنها فرقشون با دیگران همینه
وقتی ناراحتی فقط میشه گریه کرد جیغ کشید و توکل کرد.خدایا فقط همین سه تا آپشن؟!اونم واسه اشرف مخلوقاتت! قبول کن اگه فرمانروا نبودی خیلی وقت پیش محصولاتت از بازار رقابت جهانی حذف میشد.

رویا